အေတြးအျမင္

အေျပာ ဆိုတာက ႏႈတ္နဲ႔ စကားေျပာတာကို အေျပာ၊ ႏႈတ္နဲ႔ စီကာပတ္ကံုးေျပာတာကို အေျပာစကားေျပလို႔ ေခၚပါတယ္။ အေရးစကားေျပဆိုတာက ႏႈတ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ လက္နဲ႔ ခ်ေရးၿပီးေျပာတာကို အေရးစကားေျပလို႔ ေခၚပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္