ေဆာင္းပါး

တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာ မလုပ္မရႈပ္ မျပဳတ္ လုပ္လို႔မရေၾကာင္း ျမင္သာရမည္ျဖစ္သည္ ။

Subscribe to ေဆာင္းပါး