ေဆာင္းပါး

3 days 6 hours ago
943 Hits

အေကာက္ခြန္၊ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္တို႔ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာရွိသည္။ ၂ - ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ မည္သည့္ျပည္နယ္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ မရွိပါ။

Subscribe to ေဆာင္းပါး