ေဆာင္းပါး

2 hours 45 min ago
1 Hit

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္...

Subscribe to ေဆာင္းပါး