ေဆာင္းပါး

1 day 11 hours ago
2,035 Hits

၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္သာမရွိသူ ၅၁၇၃၉ အိမ္ေထာင္စုရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျပီး ၄င္းတို႔ထဲမွ ၾကည္႔ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၆၄ စုသည္ အိမ္သာမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္...

Subscribe to ေဆာင္းပါး