ေဆာင္းပါး

3 days 11 hours ago
2,647 Hits

“ကေလးေတြမွာ အာဟာရဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့တာေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးကစၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုထိခိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။

Subscribe to ေဆာင္းပါး