ေဆာင္းပါး

2 days 1 hour ago
4,387 Hits

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြ...

Subscribe to ေဆာင္းပါး