သတင္း

အိႏၵိယႏုိင္ငံေရတပ္သေဘၤာ Khanjar (P-47) သည္ Khukri-class မစ္ဆုိင္း ေကာ့ဗက္အမ်ိဳးအစား သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ ေန႔တြင္ အိႏိၵယေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည္။

Subscribe to သတင္း