သတင္း

2 hours 23 min ago
367 Hits

ငါးဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စုမ်ား စုဖြဲ႔ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊မဲေပးမႈမ်ားတြင္ မသမာမႈ ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း...

Subscribe to သတင္း