သတင္း

19 hours 4 min ago
2,362 Hits

တိုက္တြန္းရံုသာ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆိုသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

Subscribe to သတင္း