သတင္း

5 hours 9 min ago
11,153 Hits

Omni Focus General Service ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ YBS ၿမိဳ႕တြင္းပတ္ ယာဥ္လိုင္း ၅၆၊ ၿမိဳ႕တြင္းခ်ိတ္ဆက္ ယာဥ္လိုင္း ၂၀ ႏွင့္ ၈၃ အစရွိသည့္ယာဥ္လုိင္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေျပးဆြဲေပးေနေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း