သတင္း

12 hours 23 min ago
11,387 Hits

Orchid ဟိုတယ္ကို ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းကို လုံုး၀လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to သတင္း