သတင္း

14 min 25 sec ago
293 Hits

" အျပစ္႐ွိလား မရွိလားေမးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ထြက္ဆိုခဲ႔တယ္၊ ဒီအမႈမွာ အျပစ္မရွိဘူး ထြက္ဆိုတဲ႔အတြက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီး ေတာ့သြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊

Subscribe to သတင္း