သတင္း

1 hour 26 min ago
1 Hit

အဆိုပါ စက္သံုးဆီဆိုင္အား စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဖြင့္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားစဥ္က ေဘးအိမ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား လိုအပ္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ေဘးအိမ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

Subscribe to သတင္း