သတင္း

အဆိုပါ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ရန္ကုန္၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ သိုက္တူးကန္စံျပေက်းရြာတြင္ တည္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး မတည္အလွဴရွင္ ဦးေမာင္လွ ဇနီးေမာင္ႏွံမိသားစုက ကမကထျပဳလုပ္ကာ စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ားျဖင့္   ျပန္လည္ျပဳျ...

Subscribe to သတင္း