သတင္း

သန္႔ျမန္မာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို "အက်င့္ေဟာင္းျပင္စုိ႔" ဆုိသည့္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈေလ်ာ႔ခ်ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ပလပ္စတစ္ေလ်ာ႔ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ...

Subscribe to သတင္း