သတင္း

15 hours 24 min ago
2,754 Hits

“ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္ျခာ အာဏာကိုထိပါးေနတဲ့ဟာ ဘယ္ေကာင္ ဘယ္သူထိပါးေနလဲ၊ ဘယ္လိုထိပါးေနလဲဆုိတာကို ကြ်...

Subscribe to သတင္း