သတင္း

2 min 59 sec ago
35 Hits

“ဒီအဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္တာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြ...

Subscribe to သတင္း