သတင္း

" ေရႊဖိနပ္ရတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ အလကားေလ်ွာက္ဖြၾကတာ။ သတင္းမွန္ကန္မႈမ႐ွိပါဘူး။

Subscribe to သတင္း