အထူးတင္ဆက္မႈ

6 months 4 weeks ago
11,328 Hits

TOYOTA မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္စစ္ေဆးသူမွ ဂ်ပန္အပါအ၀င္အာရွအဆင့္မီစစ္ေဆးတဲ ့အတိုင္းသင့္ကားရဲ  ့အျပင္ပိုင္း၊ အတြင္းပိုင္း၊ အင္ဂ်င္၊ ဖရိန္ စတာေတြနဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်...

Subscribe to အထူးတင္ဆက္မႈ