ႏိုင္ငံေရး

10 hours 54 min ago
7,201 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လူမႈ၊ စီးပြားဘဝကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ စီမံကိန္းအားမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုတစ္ရပ္အား အခ်ိန္ကာလ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး