ႏိုင္ငံေရး

2 weeks 15 hours ago
19,806 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ ၾကားကာလအတြင္း နားလည္မႈလြဲမွားေစႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္ရွားရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး