ႏိုင္ငံေရး

5 days 10 hours ago
10,117 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဘဂၤလား့ေဒ့ရွ္ဘက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဘက္မွ နစ္နာမႈရွိပါက အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လူမႈ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး