ႏိုင္ငံေရး

2 days 9 hours ago
3,919 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းရွိ ဇီး႐ိုးလိုင္း(Zero Line)အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းဟု ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ARSA...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး