ျပည္တြင္း

1 min 9 sec ago
13 Hits

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔တ ြင္ KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ နွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္   ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း