ျပည္တြင္း

3 min 3 sec ago
55 Hits

" ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသြားသူေတြကိုေတာ့ Shah Alam ေဆးရံုကုိ တင္ပို႔ေပးထားပါတယ္၊ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ျပင္ပလူနာဌာနမွ ကုသမႈ ခံယူေနၿပီး တစ္ျခားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဆးရံုမွာပဲ ကုသမႈ ခံယူေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္"

Subscribe to ျပည္တြင္း