ျပည္တြင္း

41 min 14 sec ago
775 Hits

Leeds United အသင္းသည္ ပရိသတ္ခိုင္မာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီး လာေရာက္မည္ဟု ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း