ျပည္တြင္း

4 hours 38 min ago
481 Hits

ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ မ်ားစြာ အဟန္႔အတား ျစဖ္ေပၚေစေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း