ျပည္တြင္း

7 hours 42 min ago
1 Hit

ပြဲေတာ္ခ်ိန္၀ါတြင္းသုံးလလုံး ဘုရားဖူး ငါးႀကီးမ်ား လာေရာက္ျခင္း၊ ငါးႀကီးမ်ားက လူမ်ားႏွင့္ရင္းႏီွးစြာေနသလုိ ဘုရားဖူးမ်ားက ငါးစာေကြၽးလွ်င္ ပါးစပ္ ႀကီးမ်ားကုိ အသင့္ဟ၍ ေစာင့္ေနတတ္ၾကေၾကာင္း ၊ ယခင္ကေက်...

Subscribe to ျပည္တြင္း