ျပည္တြင္း

"ခႏၲီးမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးတဲ့သူေတြက အခုေနာက္ပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္။ GTI ေက်ာင္းဘက္မွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြတင္မကဘူး ။ ေက်ာင္းသူေတြပါ နံပါတ္ဖိုးထိုးေနၾကတယ္ ။

Subscribe to ျပည္တြင္း