ျပည္တြင္း

19 hours 7 min ago
2,364 Hits

တိုက္တြန္းရံုသာ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆိုသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း