ျပည္တြင္း

14 min 4 sec ago
283 Hits

" အျပစ္႐ွိလား မရွိလားေမးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ထြက္ဆိုခဲ႔တယ္၊ ဒီအမႈမွာ အျပစ္မရွိဘူး ထြက္ဆိုတဲ႔အတြက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီး ေတာ့သြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊

Subscribe to ျပည္တြင္း