ျပည္တြင္း

“ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္းသြားမယ္။ လံုးဝလက္မခံဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ရွင္းသြားမွာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ ပြဲၿပီး မီးေသ ေကာက္႐ုိးမီးလို ထလုပ္တဲ့အလုပ္လည္း ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ဘူး။ ေကာက္႐ုိးမီးဆိုရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔ကို လူၾကား...

Subscribe to ျပည္တြင္း