ျပည္တြင္း

22 min 34 sec ago
160 Hits

ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ မ်ား ထြက္ေပၚလာရာ အဆိုပါအမႈတြင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ား ပါ၊ မပါ စစ္ေဆးရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ...

Subscribe to ျပည္တြင္း