ျပည္တြင္း

7 hours 47 min ago
11,021 Hits

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပံုမွန္ျဖစ္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အက်ဳိးရိွေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာခဲ့သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း