ျပည္တြင္း

11 min 49 sec ago
89 Hits

“ဒီအဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္တာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြ...

Subscribe to ျပည္တြင္း