ျပည္တြင္း

1 hour 19 min ago
9,846 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပ...

Subscribe to ျပည္တြင္း