အင္တာဗ်ူး

1 day 12 hours ago
1 Hit

သူတို႔နဲ႔ေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းမေတြ႔ႏိုင္ေသးဘူး။ ခ်င္းမိုင္ခနသြားဦးမယ္။ အဲ့ဒီကေနျပန္လာျပီးေတာ့မွ သူတို႔နဲ႔ သြားျပန္ေတြ႔မွာ။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး