အင္တာဗ်ူး

2 days 14 hours ago
1 Hit

YBS နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တစ္ဆင့္ခ်င္း သူတို႔လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ပံုစံအတိုင္းလုပ္ေနတယ္။ အလံုးစံုေတာ့ ျပည့္စံုမႈမရိွေသးဘူးေပါ့။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ YBS အဆိုကမွ ေတာ္ေတာ္ေလး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသးတဲ့ အေနအထား ရိွ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး