က်န္းမာေရး

13 hours 44 min ago
1 Hit

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မတူညီၾကသျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အေျခခံတူညီခ်က္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။

Subscribe to က်န္းမာေရး