က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

5 hours 7 min ago
172 Hits

ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္တဲြေသာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျပႆနာမွာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကို သက္သာေစရန္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး