ႏိုင္ငံတကာ

3 weeks 6 days ago
944 Hits

" အမ်ားႀကီးေပးသူ ဘာမွမရသူ သီခ်င္းကေတာ့ အၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုပါ၊ မယ္လိုဒီပိုင္း ကေတာ့ ႐ိုးခ်င္႐ိုးႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က ဒီသီခ်င္းေလးကို နားေထာင္လိုက္တဲ႔ လူ တစ္ေယာက္က ဒီသီခ်င္းေလးနားေထာင္ၿ...

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ