ႏိုင္ငံတကာ

3 months 4 weeks ago
12,376 Hits

ဂ်ီခ်န္၀တ္ခ္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔က စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းေပးခဲ့ျပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔မွသာ တာ၀န္ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ