ျပည္တြင္း

"တီးတာကေတာ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးသြားၿပီ။ ဆိုတာကေတာ့ ဆိုေနၿပီ။ ဟိုေန႔ကပဲ ကြၽန္ေတာ္ ဒိတ္ေတြယူၿပီး ဆိုေနၿပီ။ အတန္အသင့္ေပါ့ဗ်ာ၊ ၿပီးေတာ့ ၿပီးေနၿပီ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရဦးမွာေပါ့။

Subscribe to ျပည္တြင္း