ျပည္တြင္း

4 hours 51 min ago
949 Hits

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ထိုၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၅ႀကိမ္ေျ...

Subscribe to ျပည္တြင္း