အနယ္နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား

1 year 5 months ago
31,475 Hits

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္သြင္းသူကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြ...

Subscribe to အနယ္နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား