အာေဘာ္

3 months 2 days ago
2,148 Hits

သတင္းေထာက္မ်ားတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားဆီသုိ႔ သြားေရာက္ ရယူခြင့္၊ သတင္းမ်ားကို ျပည့္စံုတိက်စြာ တင္ျပႏိုင္ရန္ သတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းစုေဆာင္းခြင့္ ရွိသည္ဟု မဇ်ၥိမက ယံုၾကည္ပါသည္...

Subscribe to အာေဘာ္