အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

10 months 3 weeks ago
34,169 Hits

မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ဆိုသလိုဘဲ ဆိုေရးရွိက ဆိုရပါေတာ့မည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္.................

Subscribe to အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ