အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

11 months 4 weeks ago
34,447 Hits

မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ဆိုသလိုဘဲ ဆိုေရးရွိက ဆိုရပါေတာ့မည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္.................

Subscribe to အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ