ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ

ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ