စီးပြားေရး

2 hours 5 min ago
3,594 Hits

"အန္ကယ္တို႔က Warning ေပးတ႔ဲအဆင့္ပဲရွိပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔က အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဦးခင္ေမာင္ဟန္ က ဆက္ေျပာသည္။

Subscribe to စီးပြားေရး