စီးပြားေရး

1 day 11 hours ago
625 Hits

အဆိုပါဘက္စုံစီမံကိန္း တစ္ခုလုံးတြင္ အထင္ကရညီေနာင္တာ၀ါရုံးခန္း အေဆာက္အဦမ်ား၊ အိမ္ယာမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ပါ တုိက္ခန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပန္းျခံႏွင့္ ျပတိုက္တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း...

Subscribe to စီးပြားေရး