စီးပြားေရး

1 day 11 hours ago
2,884 Hits

စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအႀကိမ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to စီးပြားေရး