ျပည္တြင္း

20 hours 15 min ago
2,329 Hits

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၆ နဲ႔ ျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ ၂၀၁၇ အရ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ ေျမငွားရမ္းခြင့္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည္ျ...

Subscribe to ျပည္တြင္း