ေဆြဝင္း/Myanmar Now

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္တြင္ အက်ဥ္း ေထာင္စနစ္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လံုျခံဳေရးကိုအတြက္သာ အဓိကထားအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္...

1 year 5 days ago
15,424 Hits

အာဏာရွင္စနစ္မွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္..............

1 year 4 months ago
48,257 Hits
2 years 2 months ago
3,038 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး တပ္ရင္းတစ္ခုတြင္ တစ္ေန႔တာ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္...............

2 years 2 months ago
8,042 Hits