သင္းလဲ့ဝင္း

ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ တစ္ခုခု အႀကီးအက်ယ္ မွားယြင္းေနတယ္ဆိုတာကို..................

1 year 10 months ago
1 Hit

ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒...............

2 years 1 month ago
3,025 Hits

သမိုင္းတြင္မည့္ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကသည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ.................

2 years 3 months ago
2,420 Hits

ေန႔လယ္အေစာပိုင္း ျပင္ပတြင္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ရွိေသာ္လည္း ဓမၼာ႐ံု အတြင္းမွာေတာ့................

2 years 4 months ago
2,716 Hits