ဘာသာပြန် - အောင်ထိန် ၊ သတင်းရင်းမြစ်- MOI

Photo: MOI