ဘုန္းႏိုင္ၿဖိဳး

“သူတို႔လာတုန္းက ဘာမွလည္းမေျပာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လယ္ထဲမွာ စက္ေမာင္းသံၾကားမွ သြားလိုက္ေတာ့ ေျမႀကီးေတြေဖာက္ေနတာ ေတြ႕တယ္။ လယ္ေတြ မထိဘူးလားလို႔ ေျပာေတာ့ မထိဘူးလို႔ေျပာတယ္။