မိုးျမင့္ေဇာ္၊ မ်ိဳးျပည့္သင္း

ျပည္တြင္အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနႈန္း တိုးတက္လာေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ GDP တုိုးတက္မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကေျပာသည္။