ေအာင္သူရ

“အေမရိကန္ေဒၚလာကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေငြေၾကးေတြကုိ ဘာေၾကာင့္လဲလွယ္ေနရမွာလဲဗ်၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တုိက္႐ုိက္ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ မရွိတာလဲ၊ ဒီလုိသာ လုပ္ႏုိင္ရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုိၿ...

2 weeks 2 days ago
4,432 Hits

အခန္းအေရအတြက္အားျဖင့္…“အခန္းဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္မယ္ဆိုတာကေတာ့ အစုိးရရဲ႕ Policy ကုိ သိမွ ဒီဇုိင္းျပန္ထုတ္လုိ႔ရမယ္” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက ေျပာသည္။

3 weeks 4 days ago
10,228 Hits

Hayman Capital က အမ်ားျပည္သူကုိ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတိုင္း တစ္ႏွစ္ကုိ အတုိးႏႈန္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (တစ္လလွ်င္ ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) သတ္မွတ္ထားသည္။

3 weeks 6 days ago
3,341 Hits

လုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ကာ Yoma JCB ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ႐ုိးမ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ CPCL ကဦးေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

1 month 16 hours ago
4,871 Hits

“မၾကာခင္ေသးခင္ကလည္း ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္းအတြက္လည္း တင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္ထားပါတယ္။ အက်ဳိးစီးပြားဖက္အေနနဲ႔ေပါ့။ ဒီစီမံကိန္းက ႀကီးမားထင္ရွားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

1 month 1 week ago
18,549 Hits

ထုိအခမ္းအနားကုိကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း-IFC၊ ကမၻာ့ဆန္ကုန္သည္-The Rice Traderႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔က အဓိက ကူညီပံ့ပုိးစီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျ...

1 month 4 weeks ago
8,775 Hits

 “ဆြစ္ဇာလန္ကုိေကာ္ဖီ ၁၈ တန္နဲ႔ အဂၤလန္ကုိ ၁၈ တန္ စုစုေပါင္း ၃၆ တန္ တင္ပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကုိေမလဆန္းေလာက္မွာ တင္ပုိ႔သြားႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”

2 months 2 days ago
8,321 Hits

ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဘုိးက်ဆင္းျခင္းေတြေၾကာင့္ အခု ၂ ႏွစ္အတြင္း( ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း   ျမင့္တက္ဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳ...

2 months 2 weeks ago
49,203 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရန္ကုန္စေတာ့ စတင္ခဲ့တာအခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ကုိရက္စြန္းစြန္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားစေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနတာျ...

2 months 2 weeks ago
11,205 Hits

ဒီ တညင္းကုန္းေစ်း ၈၃ ဧကထဲမွာ အဲဒီေစ်းေဟာင္းရဲ႕ ၁၀ ဧကလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီ ေစ်းေဟာင္း ၁၀ ဧကကုိ ေစ်းသစ္ထဲကုိ ထည့္ၿပီးရင္ ေစ်းေဟာင္းေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။

2 months 3 weeks ago
16,835 Hits

Pages